Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving

-Een inschrijving is officieel na verzending van het digitaal ingevulde inschrijfformulier door de cursist.

-Zodra SportFlow Academy de inschrijving ontvangen heeft, ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging van deelname aan de cursus, de factuur (1e betalingstermijn), een informatiebrochure van de desbetreffende opleiding en de leveringsvoorwaarden.

-Tot 15 dagen na inschrijving heeft de cursist de mogelijkheid schriftelijk af te zien van de cursus zonder enige opgave van reden en zonder kosten daaraan verboden. Na 15 dagen, en ook zodra de cursus gestart is, is de inschrijving van de cursist bindend en dient het totale cursusgeld en de examenkosten betaald te worden. Als een cursist stopt tijdens een opleiding worden er geen kosten geretourneerd. Bij afname van het Personal Trainer Pakket of het Personal Education Plan (en als er gekozen is voor betaling maximaal 15-18 termijnen) worden deze opvolgende termijnen in rekening gebracht, ook als de cursist besluit tussentijds te stoppen.

 

SportFlow Academy heeft het recht de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. De cursus wordt dan verplaatst naar een ander moment. Wanneer de cursus helemaal niet kan plaatsvinden, wordt dat bekend gemaakt aan de cursist en wordt binnen 15 dagen, het cursusgeld geretourneerd.

-Het cursusmateriaal wordt de eerste cursusdag uitgereikt en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal ligt bij de cursist. De powerpoints met de behandelde lesstof worden na elke les gemaild naar de cursist, maar de copyright en het eigendomsrecht van de powerpoints liggen bij SportFlow Academy.

 

2. Betaling

-De betaling kan worden gedaan in 1 of maximaal 3 termijnen met uitzondering van het Personal Trainer Pakket (15 betalingstermijnen) en het Personal Education Plan (18 betalingstermijnen). De (1e) factuur worden gelijk met de bevestiging van inschrijving meegestuurd en dient binnen de aangegeven datum betaald te zijn. Bij betaling in termijnen, dient het laatste termijn voor aanvang van het praktijkexamen betaald te zijn anders kan er geen praktijkexamen worden gedaan.

3. Aansprakelijkheid

-SportFlow Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden door de cursist voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de cursist mocht lijden tijdens deelname aan de cursus of door uitvoering van een opdracht tijdens de cursus, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SportFlow Academy.

 4. Verzuimde lessen

 -Elke cursist dient 80% van de cursusduur aanwezig zijn om examen te mogen doen.

-Als een cursist een lesdag niet kan bijwonen dan moet de cursist dit, voordat de les begint, telefonisch of per mail laten weten aan de docent en/of SportFlow Acsdemy.

-Op verzuimde lessen wordt geen restitutie verleend.

5. Gedragsregels

 -De cursist wordt geacht op tijd aanwezig te zijn en de gedragsregels van Sporflow Academy, die door de docent(en) op de 1e cursusdag worden besproken, op te volgen. De cursist dient zich te houden aan de kledingvoorschriften en gedragsregels die gelden op de cursuslocatie.

6. Prijswijziging

– SportFlow Academy heeft het recht Algemene Leveringsvoorwaarden en Cursusgelden te wijzigen. Op al tot stand gekomen overeenkomsten zijn de wijzigingen niet van toepassing.

7. Stage

-De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. De voorkeur gaat uit naar een bij NL Actief (voorheen Fit!vak) aangesloten fitnesscentrum en een stagebegeleider die beschikt over een rijkserkend fitnessdiploma en voldoende werkervaring heeft in de fitnessbranche.

8. Klachten

 -De klachtenprocedure van SportFlow Academy zorgt ervoor dat klachten van cursisten op een adequate manier worden behandeld.  

-Op het moment dat er een klacht is kan de cursist dit melden bij de docent. De docent zal er alles aan doen de klacht dezelfde dag af te handelen. Als dit niet haalbaar is adviseert de docent de cursist om de klacht bij de organisatie neer te leggen. U kunt zich wenden tot Ivo Swanink (info@sportflow.nl). De cursist ontvangt dan binnen 3 werkdagen een telefonische reactie.

-Uiterlijk binnen 14 dagen wordt een klacht afgehandeld en als er meer tijd nodig is, wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht van wat de definitieve termijn van de afhandeling zal zijn. SportFlow Academy streeft ernaar om de definitieve afhandeling van de klacht binnen 30 dagen te voltooien.

-Is de cursist niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kan hij een beroep doen op de brancheorganisatie NL Actief (voorheen Fit!vak). De uitspraak van NL Actief zal bindend zijn voor beide partijen.

-Alle klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

-Een klacht wordt minimaal 2 jaar na afhandeling bewaard.

NL Actief

TAV Klachtenafhandeling

Papendallaan 51
6816 VD  ARNHEM

 

9. Toepasselijk recht

-Op elke overeenkomst tussen SportFlow Academy en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

10. Geheimhoudingsplicht

SportFlow Academy zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die verkregen is van de cursisten en hierover geheimhouding in acht nemen. SportFlow Academy houdt zich hierbij aan de geldende privacywetgeving en sinds 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die hieronder wordt weergegeven.

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of klant dit heeft meegedeeld of als dat uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. 

Privacyverklaring SportFlow Academy 

SportFlow Academy B.V., handelend onder de naam SportFlow Academy, gevestigd aan de Fazantenhof 98, 3755 EJ, Eemnes en SportFlow Personal Training B.V., gevestigd aan de Naarderstraat 11a, 1251 AW, Laren,  (hierna te noemen “SportFlow “) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

http://www.sportflow.nl, http://www.sportflowacademy.nl en http://www.boksflow.nl

 

info@sportflow.nl of administratie@sportflow.nl

Fazantenhof 98, 3755 EJ Eemnes / Naarderstraat 11A, 1251 AW Laren

06-53181794

 Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelde omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring geregeld actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te kunnen wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website(s). In verband hiermee adviseren wij om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. SportFlow gebruikt de volgende websites: www.sportflow.nl, www.sportflowacademy.nl en www.boksflow.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

SportFlow is een team specialisten op het gebied van Personal Training, coaching, boksen, voeding en opleidingen. SportFlow verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de gegevens die nodig zijn voor de goede uitoefening van onze dienstverlening en indien wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwerken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende privacygegevens van jou verwerken:

–        Jouw contact en adresgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

–        Financiële gegevens, zoals jouw IBAN nummer, factuurgegevens en jouw keuze voor betaalwijze.

–        Gegevens omtrent jouw lidmaatschap (rittenkaarten) zoals de begindatum, vestiging, bezoeken, lidmaatschapsnummer, trainingsschema.

–        De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld dat je ons benadert via e-mail, telefonisch of anderszins.

–        Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Daarnaast verwerken wij nog bijzondere persoonsgegevens om een goede en verantwoorde dienstverlening te waarborgen. Dit betreft bepaalde gezondheidsgegevens, zoals informatie over jouw trainingsdoelen, trainingsfrequentie, lengte en gewicht, ziekte, bloeddruk, vet- en spierpercentages, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.

Doeleinden

SportFlow gebruikt de gegevens van betrokkene om:

–        uitvoering te kunnen geven aan onze diensten, zoals bijvoorbeeld coaching, training en opleidingen;

–        verantwoordelijke begeleiding te geven in de dienstverlening specifiek gericht op het individu;

–        contact te leggen met betrokkene en voor facturatie;

–        de dienstverlening te verbeteren of beter bij je aan te sluiten.

–        gebruikers op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en diensten van SportFlow.

 

Verstrekking aan derden

SportFlow verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij kunnen bij de uitvoering van onze activiteiten derden inschakelen die in opdracht van SportFlow jouw gegevens verwerken. SportFlow borgt in die gevallen dat deze verwerkers jouw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen indien hier voorafgaande toestemming is verkregen van jouw ouder of voogd.

Beveiliging

 

SportFlow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sportflow.nl. 

Bewaartermijnen

SportFlow bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Indien er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

 

Gebruik van Cookies

SportFlow gebruikt alleen technische en functionele cookies en eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SportFlow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van 

jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportflow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

SportFlow Academy

Fazantenhof 98

3755 EJ Eemnes

Tel: 06-53181794

administratie@sportflow.nl

KvK-nummer: 71364420

BTW-nummer: 858687203B01

© 2021 SportFlow Groep

 

Leveringsvoorwaarden  | Privacystatement

 

 

 

Share This
× Hoe kan ik je helpen?